Produkt został dodany do koszyka.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

 

 • Sprzedawca – Piotr Sarnecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AB RACK, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z siedzibą ul. Korsarzy 1, 81-578 Gdynia, NIP 586-158-39-22, REGON 361846504.
 • Zamawiający – Przedsiębiorca tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i zawiera umowę ze Sprzedawcą w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, działający pod adresem: www.abracksklep.pl
 • Towar – przedmioty oferowane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu 
 • Zamówienie –rozumie się przez to proces wybrania przez Zamawiającego Towaru, umieszczenie go w koszyku, wprowadzenie niezbędnych danych do faktury i wysyłki, wyboru sposobu płatności i dostawy.
 • Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu;

 

Postanowienia ogólne

1.Do składania Zamówień w Sklepie uprawnieni są tylko Przedsiębiorcy.

2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu oraz Administratorem danych przetwarzanych w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie jest Sprzedawca.

3. Dane kontaktowe Sprzedawcy: AB RACK, ul. Korsarzy 1, 81-578 Gdynia, adres e-mail: sklep@abrack.pl, numer telefonu : 58 620 92 09, numer faxu 58 506 59 00. Numer rachunku bankowego 35 2490 0005 0000 4530 6943 1955

3. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Zamawiający winien:

a) posiadać dostęp do sieci Internet, zarówno z użyciem protokołu HTTP jak i szyfrowanego HTTPS (siła szyfrowania co najmniej 256 bitów). Wszelkie dane wrażliwe dotyczące Zamawiającego przesyłane są z użyciem protokołu szyfrowanego certyfikatem SSL.

b) korzystać z przeglądarki internetowej z włączoną obsługą cookies, JavaScript oraz wtyczką Adobe Flash w wersji 10 lub wyższej.

c) posiadać aktywny adres e-mail pozwalający na komunikację ze Sklepem i obsługę zamówienia; nie jest konieczne posiadanie Konta w Sklepie.

 

Składanie zamówień, płatności

1.  Złożenie Zamówienia i zakup Towaru jest możliwy po podaniu danych tj: nazwy firmy, NIP-u, adresu siedziby firmy, numeru telefonu, adresu email. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest po zalogowaniu się do Konta albo też bez zakładania Konta.

2. Poprzez złożenie Zamówienia, Zamawiający wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania Zamówień. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest podanie danych określonych powyżej oraz akceptacja Regulaminu Sklepu.

5. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży.

6. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji wskazującego koszt zamówionego Towaru wraz z kosztem wysyłki. 

7. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia Sprzedawcy w formie email, potwierdzającego złożone Zamówienie oraz jego warunki.

9. Własność Towaru przechodzi na Zamawiającego w chwili zapłaty w całości ceny Towaru oraz VAT jak też kosztów wysyłki. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny + VAT wraz z kosztami dostarczenia Towaru oraz do odbioru Towaru.

10. W przypadku niedokonania przez Zamawiającego zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłki w terminie 5 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy.

11. Informacje o dostępności Towaru dostępne są przy jego opisie i nie wiążą Sprzedawcy. W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować Zamówienia, Zamawiający informowany jest niezwłocznie o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną.

12. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i są cenami netto, niezawierającymi podatku VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru.

13. Zamawiający może dokonać płatności: przelewem z góry na rachunek bankowy lub przy odbiorze osobistym. Składając Zamówienie w Sklepie, Zamawiający upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. Faktura Vat zostanie dołączona do przesłanego Towaru.

14. Zamówiony Towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy transportowej lub kuriera, przy czym z uwagi na gabaryty Towarów koszty transportu ustalane są indywidualnie dla każdego Zamówienia.

15. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) 10 dni robocze od dnia zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy. 

- w przypadku odbioru osobistego- w terminie ustalonym przez Zamawiającego ze Sprzedawcą

16. Przy dostawie Towaru Zamawiający ma obowiązek zbadać Towar objęty Zamówieniem i sprawdzić, czy Towar posiada uszkodzenia wynikłe z transportu. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. 

Reklamacja i gwarancja

1.Rękojmia za wady rzeczy jest wyłączona.

2. Sprzedawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Towar- zasady gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancji.

3. W razie stwierdzenia uszkodzenia Towaru w transporcie lub też niekompletności Towaru, Zamawiający uprawniony jest zgłosić reklamację, przy czym obligatoryjną podstawą rozpatrzenia reklamacji jest sporządzenie z firmą transportową protokołu uszkodzeń Towaru wraz z ich opisem i wykonanie dokumentacji zdjęciowej.

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Zamawiającego, adres Zamawiającego, numer Zamówienia oraz dołączyć sporządzony protokół i zdjęcia, swoje dane, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.

5. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

6. W razie uwzględnienia reklamacji, koszt wymiany Towaru uszkodzonego w transporcie albo też dosłania Towaru niekompletnego ponosi Sprzedawca.

7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę tj. prowadzeniem Konta. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych.

 

Dane osobowe

 1. W celu realizacji wymogów ustawowych Sprzedawca dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca zapewnia stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych. 
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu wykonywania zobowiązań Sprzedawcy związanych ze składaniem zamówień przez Klientów, do celów księgowych, rozliczeniowych, rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń, celów statystycznych, w celu opisanym w pkt 10 poniżej oraz - w razie wyrażenia zgody przez Klientów - również w celu marketingowym.
 3. Przeglądanie zawartości Sklepu, nie połączone z dokonywaniem zakupów nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych. Zamawianie towarów możliwe jest tylko po podaniu przez Klienta jego danych osobowych.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu realizacji umowy zawartej na ich żądanie (złożenie i realizacja zamówienia), umożliwienia im korzystania z funkcji Sklepu oraz prawnie usprawiedliwione cele Administratora danych.
 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zamawiania towarów jest konieczne do prawidłowego wykonywania tych usług. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz poprawiania.
 6. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach. 
 7. Sprzedawca będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez niego usług i umów zawartych z Klientami, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa (ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń), rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w zakresie określonym w pkt 10 poniżej. 
 8. W trakcie składania Zamówienia, Zamawiający może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących z Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej podany w formularzu.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń stron związanych z zawartą umową sprzedaży. Po tym okresie dane zostaną poddane anonimizacji.
 10. W zakres przetwarzanych danych (zwanych dalej danymi osobowymi Klientów) wchodzi: nazwa firmy, NIP, adres siedziby firmy, numer telefonu, adres email.
 11. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów rejestracji, w ramach Sklepu wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje: 
 1. z użyciem plików Cookie - dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach Sklepu (określone szczegółowo w poniżej)
 2. z użyciem logów serwera - dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony Sklepu nastąpiło przez odnośnik (link) - adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę Sklepu.
 3. Sklep korzysta z Google Analytics, szczegółowo opisane poniżej.
 1. Sprzedawca nie będzie sprzedawać ani przekazywać w innej formie danych osobowych Klientów innym podmiotom, z zastrzeżeniem pkt 12.
 1. W toku wykonywania usług na rzecz Klientów i w celu zapewnienia ich należytego wykonania, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane firmom transportowym i kurierskim w celu dostarczenia towaru do klienta. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane mogą być przekazywane również innym reklamodawcom objętych zgodą Klienta. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów. 
 2. Podczas korzystania ze usług Sklepu, w komputerze Klienta zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania Sklepu. Klient może w każdym czasie wyłączyć w przeglądarce internetowej możliwość zapisywania plików „cookies”, przy czym korzystanie z niektórych funkcji Sklepu może się okazać w takim wypadku ograniczone lub niemożliwe. Klient może również w każdej chwili usunąć zapisane na jego komputerze pliki cookies.
 3. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Klienta. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, jak również nie są dokonywane żadne zmiany konfiguracji komputera Klienta. 
 4. Sklep wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Klientów w celu realizacji umowy wiążącej Klienta ze Sklepem.
 5. Sklep korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze Klientów w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki Klienci z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez Klienta (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach, które z reguły znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Klienta, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Klienta z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Klient może w każdym czasie zrezygnować z możliwości zapisywania się w jego komputerze plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednakże należy pamiętać, że może okazać się, że w takim przypadku Klient nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji Sklepu w pełnym zakresie. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawcy przysługuje prawo przeniesienia wierzytelności względem Zamawiającego na inny podmiot bez uprzedniej zgody Zamawiającego, zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów ze Sklepu, zmiany ich cen oraz ilości, wprowadzania nowych a także przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Zamawiającego, w tym pośrednie, utracone korzyści. 

4. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą jest prawo polskie a sądem właściwym, sąd siedziby Sprzedawcy.

5. Zamawiający, który dokonał założenia Konta, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Zamawiającego.


Produkty przedstawione w naszym sklepie to tylko przykłady.
Aby dowiedzieć się więcej o regałach – skontaktuj się z nami!

+ 48

58 620 92 09

lub + 48

602 510 138